Reklamační řád


Reklamační řád pro reklamaci služeb

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb zakoupených prostřednictvím on-line portálu Stěhování, stěhovací služby Stěhování Tavočer s.r.o. provozovaného společností

Stěhování Tavočer s.r.o., se sídlem Dobronická 1257, 148 00, Praha 4 Kunratice

IČ: 11900881,

DIČ: CZ11900881,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 356107

Adresa pro doručování: Dobronická 1257, 148 00, Praha 4 Kunratice

Telefonní číslo: +420 800 100 056

Kontaktní e-mail: stehovani@tavocer.cz

1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že byla poskytnuta s řádnou odbornou péčí a včas.

2. Jaká je záruční doba poskytované služby?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatnou nápravu služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

-      jste o vadě před poskytnutím služby věděli;

-      jste vadu sami způsobili.

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit telefonicky, e-mailem či písemně.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 01.01.2021.


? NAPOVEDA povinné