Autorská práva


Oprávněným z majetkových a osobnostních autorských práv této webové prezentace je společnost Stěhování Tavočer s.r.o., IČ: 11900881, se sídlem Praha 4, Dobronická 1257, PSČ 148 00, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 356107, resp. jsou oprávněnými osobami autoři jednotlivých částí této prezentace. Obsah webových stránek je majetkem společnosti Stěhování Tavočer s.r.o. a je chráněný autorským právem a jinými příslušnými právními předpisy. Obsahem webových stránek se rozumí všechny jejich obsahové součásti, včetně článků, pracovních postupů, obrázků, grafů, nástrojů, kalkulátorů a dalších veřejně přístupných anebo heslem chráněných nástrojů.

Obsah těchto webových stránek a jednotlivé nástroje, které tvoří webovou prezentaci společnosti Stěhování Tavočer s.r.o., nesmí třetí strana bez předcházející písemné dohody či souhlasu společnosti Stěhování Tavočer s.r.o. využívat (i) pro svoji podnikatelskou činnost za účelem dosažení zisku či jinak při podnikatelské činnosti, včetně nabízení webové prezentace či jejích částí svým klientům jako svoje vlastní ani (ii) pro soukromý nepodnikatelský záměr. Dále je zakázáno zpracovávat, upravovat a jinak zasahovat do obsahu webových stránek spravovaných společností Stěhování Tavočer s.r.o.

Uživatel těchto webových stránek není oprávněn tento obsah dále šířit, reprodukovat, rozesílat ani jinak distribuovat, předávat, publikovat, vysílat, nebo jinak poskytovat dalším osobám bez předchozího písemné dohody či souhlasu společnosti Stěhování Tavočer s.r.o. Jakýkoliv materiál z webových stránek společnosti Stěhování Tavočer s.r.o. nesmí být bez předchozího písemného souhlasu rozšiřován anebo umísťován do elektronických bulletinů, diskusních skupin anebo e-mailů.

Porušovatel výše uvedených výlučných majetkových a osobnostních autorských práv společnosti Stěhování Tavočer s.r.o. se vystavuje civilněprávnímu postihu podle příslušných právních předpisů o ochraně duševního vlastnictví a nekalé soutěži, případně trestněprávnímu postihu.


? NAPOVEDA povinné